I'm not like this and I won't be like that. If I were like this or that I wouldn't be what I am.

Nem vagyok ilyen és nem leszek olyan. Ha ilyen vagy olyan lennék, már nem lennék az ami vagyok.

You get up and paint a smile on your face, this is a part of your daily costume.

Felkelsz, és az arcodra egy mosolyt festesz, hisz ez is kell a mindennapos jelmezedhez.

I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...

Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ...

If a man doesn't remember his past, he has no future...

Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem ...

Memories seem like so long ago, the time always kills the pain ...

Az emlékek olyan régieknek tűnnek, az idő mindig megöli a fájdalmat ...

Someday, somehow, Our 2 worlds will be 1 again.

Valamikor, valahogy, a két világunk újra eggyé válik majd.

Throw my life away for a dream that won't come true ...

Eldobhatnám az életem egy álomért, ami nem fog valóra válni ...

It hurts do love you the way I do coz I look at you, I realize, how much you don't care ...

Fáj, hogy ennyire szeretlek, mert ha rád nézek, látom, hogy ez téged mennyire nem érdekel ...

Everything happens for a reason!

Minden okkal történik!

The hardest thing in the love is falling out ...

A legnehezebb dolog a szerelemben az, hogyha ki kell szeretned vkiből ...

Never again will my tears fall for you ...

Soha többé nem fogok könnyeket ejteni miattad ...

Before you make more promises, you better learn the definition of " FOREVER".

Mielőtt csak újabb ígéreteket teszel, tanuld meg mit jelent az "ÖRÖKKÉ" szó.

Now, that you're here I just feel like I'm constantly dreaming.

Most, hogy itt vagy, úgy érzem, mintha folyamatosan álmodnék.

The most wasted day is that in which we have not laughed.

Az a legelpazaroltabb nap, amikor nincs részünk nevetésben.

All roads lead to where you are.

Minden utam oda vezet, ahol Te vagy.

Don't hate me because I'm beautiful. Hate your man, because he thinks I am!

Ne utálj azért, mert szép vagyok. Utáld a pasidat azért, mert ő így gondolja!

I don't believe that anybody feels the way that I do abut you now ...

Nem hiszem, hogy van valaki, aki most ugyanúgy érez irántad, mint Én ...

Love is when you shed a tear for him but you still love him.
It's when he loves an other girl, but you still smile and say I'm happy,
but all you really do is crying ...

Szerelem mikor könnyeket hullajtasz, mégis ugyanúgy szereted Őt.
Szerelem, mikor Ő egy másik lányt szeret, de Te csak mosolyogsz, és azt mondod: Jól vagyok, pedig csak sírni és sírni szeretnél ... 
 

Yesterday is history, tomorrow is mistery, today is a gift ...

A tegnap történelem, a holnap rejtély, a ma ajándék ...

A true friend sees your tears and fixes your heart.

Az igazi barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet .

True friends walk in when the whole world walks out.

Az igaz barátok akkor is melletted lesznek, ha az egész világ ellened fordul.

A good friend will come bail out of the jail ... a true friend will be sitting next to you.

A jó barát garantálja, hogy kihoz a börtönből, de az igaz barát ott fog ülni melletted.

You know you have got the greatest friends when the only time they make you cry is when you're laughing too hard.

Tudod, hogy neked vannak a legjobb barátaid, mert csak akkor sírsz mellettük ha túlságosan nevettetnek.

 You touched my heart you touched my soul,
You changed my life and all my goals.

Megérintetted a szívem, a lelkem,
Megváltoztattad az életemet és az összes célomat.

Long time I'm fed up with your promises and lies.

Régóta elegem van az ígéreteidből és a hazugságaidból.

He knows I'm unfaithful,
And it kills him inside
To know that I am happy with some other guy ...

Tudja, hogy hűtlen vagyok,
és megöli őt belül
a tudat, hogy egy másik sráccal vagyok boldog ...

In love there are no rules!

A szerelemben nincsenek szabályok!

Keep Smiling! It confuses people!

Mosolyogj! Ez összezavarja az embereket!

You're the CoLoR in my world ... but when you're gone ... everything turns to grey.

Te hozol színt az életembe, és mikor elmész ... minden szürkévé változik.

Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you ...

Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki, valahol rád gondol.

Because of you I find it hard to trust not only me, but everyone around me ...

Miattad nehéz megbíznom nemcsak magamban, hanem minden emberben magam körül ...

I'm too weird to live but too much rare to die.

Túl furcsa vagyok, hogy éljek, de túl kiváló vagyok a halálhoz.

The only reason anyone would ever hate you is because they want to be just like you!

Az egyetlen ok, amiért valaki gyűlölhet, az az, hogy olyan akar lenni mint Te!

Love, that I fell for him , it hurts ir really does, but i Know,that I'm not alone with my pain...

A szerelem, amit érzek iránta fáj, igazán fáj, de tudom, hogy nem vagyok egyedül fájdalmammal...

You should know that love will never die,
But see how it kills you in the blink of an eye.

Tudnod kell, hogy a szerelem sosem hal meg,
De egy pillanat alatt képes megölni.

They laugh at me because I'm different. But I laugh at them because they're all the same!

Nevetnek rajtam, mert más vagyok, mint ők ... de Én is nevetek rajtuk mert ők mind egyformák!

The real reason I'm over you is because now I see who you really are ...

Az igazi ok az, hogy azért vagytok túl rajtad, mert most látom csak hogy ki is vagy valójában ...

Sometimes when I say "oh, I'm fine", I want someone to look into my eyes and say: "tell the truth!"

Néha, mikor azt mondom "jól vagyok", azt akarom hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt: "mondd az igazat!"

Promises can be broken just as quickly as they are made them.

Az ígéretek olyan gyorsan megtörhetnek mint amilyen gyorsan megígértük őket.

Don't be afraid of death, be afraid of unlived life!

Ne a haláltól félj hanem a meg nem élt élettől!

I made a mistake...but he was the most beautiful mistake in my life.

Hibáztam, de ő volt a legszebb tévedés az életemben.

Always smile. It makes people wonder what you're up to.

Mosolyogj mindig. Ez arra készteti az embereket, hogy azon töprengjenek, hogy Te ki is vagy valójában.

I hope you know: you've lost my trust!

Remélem tudod: elveszítetted a bizalmam!

Try not to become a man of success but rather to become a man of value.

Ne sikeres ember próbálj lenni, inkább értékes.

I try to find a reason for goodbye...

Megpróbálom megtalálni az okot a búcsúzásra...

He looks into my eyes I'm alive again,
And when he says goodbye I just die again...

A szemembe néz - újra élek,
Amikor azt mondja viszlát - újra meghalok....

I love walking in the rain 'cause no one knows I'm crying...

Szeretek az esőben sétálni, mert ilyenkor senki sem tudja hogy sírok...

The smile is such spinline, which can right everything...

A mosoly egy olyan görbe vonal, mely képes egyenesbe hozni mindent...

You know that you love someone when you can't put into words how you feel.

Tudod, hogy szeretsz valakit ha nem tudod szavakban kifejezni amit érzel.

It's funny how someone can break your heart but you can still love them with all the little pieces...

 Vicces, hogy valaki mennyire össze tudja törni a szivedet,de te ennek ellenére még mindig szereted azokkal az apró darabokkal...

Dream as if you will live for ever, live as you will die today.

Álmodj mintha örökké élnél,élj úgy mintha ma meghalnál.

Some people think I'm quiet. It's either that they don't know me well or cuz I don't waste my breath on people that annoy me.

Néhány ember úgy gondolja, hogy csendes vagyok. Az egyik ok hogy nem ismernek eléggé vagy mert nem vesztegetem a a lélegzetem azokra akik idegesítenek.

If people aren't nice to you, they're jealous!

Az emberek akik nem kedvesek hozzád, csak féltékenyek rád!

2 words guys hate.Don't & Stop.Unless you put them together.

2 szó van amit a srácok utálnak. A Ne és a Hagyd abba.Kivéve ha összerakod őket.

I have a pen, you have a phone number...think of the possibilities!

Nekem van 1 tollam, neked 1 telefonszámod... gondolj a lehetőségekre!

Love is when you don't want to go to sleep because reality is better than a dream.

Szerelem amikor nem akarsz elaludni mert a valóság szebb,mint egy álom.

I forgive, but I never forget!

Megbocsátok, de sohasem felejtek!

I'm not going to change who I am for other people.

Nem fogok mások kedvéért megváltozni.

Everything has it's beauty! You must only find it.

Mindenben van valami jó! Csak meg kell találnod.

Love me for who I am now & not what i was!

Azért szeress, amilyen most vagyok és ne azért, amilyen voltam!

I'm broken, I'm alone, as days go by - my heart grows cold.

Megtörtem, egyedül vagyok, és ahogy a napok telnek, a szívem kihűl.

If you want it, go & get it because you only have one life to live.

Ha valamit akarsz, menj és tedd meg, mert csak egy életed van.

Nevermind what i do or what i think ... you love someone else.

Teljesen mindegy hogy mit teszek vagy gondolok .. te mást szeretsz.

I don't have to try to be happy when i'm with you ... it just happens.

Amikor veled vagyok nem kell azon fáradoznom hogy boldog legyek ... mert az vagyok.

A girl & a guy .. can be just friends. But at one point they will fall for each other ... maybe temporarily. Maybe at the wrong time or maybe too late, but maybe forever ...

Egy lány & egy fiú ... lehetnek "csak barátok". De egyszer egymásba is szerethetnek ... talán csak ideiglenesen. Talán rosszkor vagy túl későn, de talán örökre ...

Sometimes we smile just to keep back the tears ...

Néha csak azért mosolygunk h visszatartsuk a könnyeinket ...

Some people will die for love, some will die because they lost it.

Valaki meghal a szerelemért, valaki pedig azért hal meg mert elvesztette azt.

Never regret something that once made you smile.

Soha ne sajnáld azt a dolgot ami valaha megmosolyogtatott.

It isn't right to stay together when we only bring each other pain.

Nem jó együtt maradnunk ha csak fájdalmat okozunk egymásnak.

Life is too short! Kiss slowly, laugh insanely, love truely, and forgive quickly.

Az élet túl rövid ... csókolj lassan, nevess őrülten, szeress igazán és bocsáss meg gyorsan.

Never explain! Your friends don't need it - your enemies won't believe you anyway!

Sose magyarázkodj ... a barátaidnak nem kell, az ellenségeid meg úgyse fogják elhinni!

You broke my heart into 1000 pieces & you say it's because i deserve better?

Ezer darabra törted a szívem, és azt mondod, csak mert "jobbat érdemlek"?

It's to hard to belive what at once brought smile to my lips now brings tears to my eyes...

Nehéz elhinni, hogy az, aki valaha mosolyt csalt az arcomra, az most könnyeket csal a szemembe ...

I don't want to be anything other than what I've been trying to be,
I don't want to be anything other just me!

Nem akarok más lenni, mint ami eddig próbáltam lenni,
Nem akarok más lenni, csak ÉN!

The greatest thing in life is to find someone, who knows all your mistakes, and yet still sees the best in you.

A legnagyszerűbb dolog az életben találni valakit, aki ismeri az összes hibádat, és mégis képes meglátni benned az összes jót.

You will never find anyone who loves you more than I do!

Sosem találsz senkit, aki jobban szeret, mint Én.

No-one learns from their mistakes. Everybody repeats the same mistakes! just in their own way...

Senki sem tanul a hibáiból. Mindenki ugyanazokat a hibákat ismételgeti, csak a maga módján...

I'm not afraid of love; i'm afraid of not being love back...

Nem a szerelemtől félek, hanem attól, hogy nem szeretnek majd viszont...

In your whole life the only thing that will stick by you is your shadow.

Egész életedben egy dolog lesz, ami mindig kitart melletted: az árnyékod.

With every kiss & every hug you make me fall in love.

Minden egyes csókkal és öleléssel egyre inkább szerelmesebb leszek.

If you could change just 1 thing about your life - would you? And if you did, would that change make your life better or worse?

Ha megváltoztathatnál egyetlen egy dolgot az életeben, megtennéd? És ha igen, ez a változás jobbá tenné az életedet, vagy rosszabbá?

Don't look back and grieve over the past; it's gone.
Don't be troubled about the future; it has not yet come.

Live in the present, and make it so beautiful that it'll be worth remembering!

Ne tekints hátra, ne válkálj a múltban, mert ami elmúlt, elmúlt.
És ne aggodalmaskodj a jövő miatt, mert az messze van. 
Élj a jelenben, és tedd olyanná, hogy érdemes legyen visszaemlékezni rá!

So hard to stop crying when the person who made you cry is the only one that can make you stop.

Nehéz abbahagyni a sírást, mikor csak az a személy tudna téged megvigasztalni aki miatt sírsz.

It's hard to fake a smile when you feel like you fall apart.

Nehéz dolog mosolyt színlelni, miközben úgy érzed, hogy darabokra hullsz.

He gave her 14 roses; 13 real & 1 fake.
He said: i will love you until the last one dies!

A fiú 14 szál rózsát adott a lánynak - 13 igazit és 1 műt
& azt mondta: szeretni foglak addig, míg az utolsó el nem hervad.Oldalmenü
Naptár
Diavetítő
Szavazás
Hogy tetszik az új klip???
Nagyon jó!!! Imádom!!! XD
Jobb, mint az előző!!! :D
Jó, de az előző jobb volt! :)
Annyira nem jó. :(
Nagyon rossz. :'(